Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти

Начална дата: 24.04.2019   Крайна дата: 28.05.2019   Дата на публикуване: 24.04.2019   Статус:   РОП номер

Описание:

 

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Централната администрация на Селскостопанска академия, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 5 от ППЗДС и Заповед № РД 04-24/24. 04. 2019г. на Председателя на ССА, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти /ПДС/, както следва:
- Авторемонтна работилница, със ЗП – 254.00 кв.м.;
- Склад хамбар №15, със ЗП – 620.00 кв.м.;
- Колиен кантар и метален навес, със ЗП – 55.00 кв.м.
- Склад /битовка/ №17А, със ЗП – 620.00 кв.м.;
- Сграда № 9 и магазин №17Б, със ЗП – 680.00 кв.м.
- Дърводелска и железарска работилница №16, със ЗП – 132.00 кв.м.
- Сграда № 6 /млекарна/, със ЗП – 156.00 кв.м.
- Сграда №34 /телчарник, овчарник, преси/, със ЗП – 400.00 кв.м.
- прилежащ терен - 60.329 дка.
Търгът ще се проведе на 28. 05. 2019 г. от 11ч., в заседателната зала, ет.2 в сградата на ЦА на ССА.
Депозитът за участие е в размер на 10 /десет/ лева и се внася по банковата сметка на ЦА на ССА в БНБ,
IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1089 01 при БНБ, BIC : BNBGBGSD
Цена на тръжната документация – 20 /Двадесет/ лева за един комплект, платими по банковата сметка на ЦА на ССА или в брой, в касата на ЦА на ССА.
Началната наемна цена е в размер на 1552.00 лв. /Хиляда петстотин петдесет и два лева / на месец без ДДС .
Критерий за класиране на участниците в търга: Най-висока предложена цена.
Срок за отдаване под наем на обекта – 5 /пет/ години.
Тръжната документация може да бъде получена в деловодството на ЦА на ССА срещу представяне на документа за заплатена цена от 20 /двадесет/ лева.
Оглед на имотите, предмет на търга може да се извърши слез заявка, всеки работен ден през периода от 24. 04. 2019 г. до 27. 05. 2019 г., от 09.30 до 15.30 часа, като необходимо условие е закупуване на тръжната документация.
Лице за контакти за огледа - Евгени Костов - гл. експерт, тел. 02/812 75 86.
Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 16.30 ч. на 27. 05. 2019 г. в деловодството на ЦА на ССА.

За допълнителна информация:
Тел. 02/ 812 75 40, 02/ 812 75 86


Файлове:


Име Timestamp