12.10.2012

В изпълнение на Заповед № РД–07-234/11.10.2012 г. на Председателя на ССА, на основание чл. 25 от Устройствения правилник на ССА, приет с ПМС № 226 от 15.09.2008 г. (обн., ДВ. бр. 83/23.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 42 и 79 от 2009 г., бр. 84 и 101 от 2010...

Прочети
16.07.2012

  Програма SCIEX е инструмент за насърчаване на научни екипи от десет Европейски държави, между които и България, за провеждане на изследвания в сътрудничество с техни колеги от Швейцария, като част от швейцарския принос за развитието на науката в...

Прочети
03.07.2012

Ръководството на Селскостопанската академия беше представено от Председателя - доц. д-р Георги Костов и Зам. Председателя - доц. д-р Галина Панайотова.Обсъдено бе състоянието и проблемите свързани със селекцията, сортоизпитването и производството н...

Прочети
27.06.2012

Въпреки лошата в климатично отношение година Институт по земеделие Кюстендил представи на щанда си над 70 сорта череши. От сцената пред общината доц. д-р Н. Христов запозна посетителите със сортоподобрителната работа при черешата, като представи 4 ...

Прочети
20.06.2012

Презентирани бяха новостите в извеждане на растителнозащитните мероприятия при основните за региона култури, листни торове, застрахователни програми и кредитни линии в земеделието. В организираната изложбена площ посетителите можаха да видят най-до...

Прочети