img

17 нови доктори в системата на ССА през 2019 г.

30.10.2019

През 2019 г. 17 докторанти от 9 структурни звена на Селскостопанска академия (ССА) защитиха успешно дисертационните си трудове в областта на аграрните, технически и икономически науки. 

В деня на празника на земеделската наука, 25 октомври, председателят на Академията проф. д-р инж. Мартин Банов връчи дипломите за образователна и научна степен „Доктор“ на докторантите, които до този момент не ги бяха получили. В тази група бяха Красимира Костадинова Танева, Рангел Георгиев Драгов, Валентина Тодорова Димитрова и Стефка Ненчева Добрева от Институт по полски култури - Чирпан и Маргарита Гочева Колева от Институт по земеделие - Карнобат.

През настоящата година 48 млади учени участваха в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от ФНИ. Всички те се отнесоха с отговорност към изпълнението на заложените в програмата показатели и се представиха изключително успешно. Представени са общо 63 публикации в реферирани и индексирани във WoS и Scopus списания, както и 110 публикации в български списания от референтния списък. 

Трима от учените са участвали в създаването на нови сортове: ас. д-р Рангел Георгиев Драгов и ас. д-р Красимира Костадинова Танева от Институт по полски култури - Чирпан - Патент/Сертификат рег. №11138 Р2 за нов сорт твърда пшеница „Хеликс“ и Николай Стефанов Нейков за сортове пипер - „Пловдивски ратунд ПС2 и „Садово М”. 

По време на празника на аграрната наука главният научен секретар на Академията проф. Елена Тодоровска връчи грамоти на най-успешно представилите се 15 млади учени: Мариета Костадинова Нешева от Институт по овощарство – Пловдив; Ина Николаева Стойчева от Институт по фуражните култури – Плевен; Ваня Илиева Акова от Институт по овощарство – Пловдив; Ивайло Николаев Кирилов от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ – София; Николай Тодоров Иванов от Земеделски институт - Стара Загора; Виктория Николова от Институт по овощарство – Пловдив; Кристина Атанасова Иванова от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив; Георги Иванов Калайджиев от Земеделски институт - Стара Загора; Наталия Георгиева Димитрова от Институт по овощарство – Пловдив; Николай Стефанов Нейков от Институт по растителни генетични ресурси – Садово; Рангел Георгиев Драгов и Красимира Костадинова Танева от Институт по полски култури – Чирпан; Иван Йорданов Бакалов от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив; Михаела Михайлова Михайлова от Институт по аграрна икономика – София и Здравко Кралчев Манев от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив.