Проф. д-р Васил Николов

Телефон: +35928127505 Имейл: v.nikolov@agriacad.bg

Автобиография

Проф. д-р Васил Николов е роден на 31 юли 1962 г. в с. Радуил, Софийска област. През 1981 г. завършва Техникум по ветеринарна медицина в гр. Стара Загора, а през 1988 г. - зооинжeнерния факултет на Харковския зооветеринарен институт. Работил е като зооинженер в с. Алино, Софийска област. През 1990 г, започва редовна докторантура в катедра „Генетика и развъждане на животните“ в Аграрния факултет на Тракийски университет Стара Загора. От 1994 г. е преподавател в катедра „Животновъдни науки“ на Аграрен университет – Пловдив, а от 2003  до 2009 и от 2012 г. и неин ръководител. Професор по специалността Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването, с образователната и научна степен Доктор по специалност „Генетика и селекция на животните“. Ръководител на магистърски курс по „Селекция и репродукция на животните“. От 2000 до 2009 г. е член на управителния съвет и председател на научния съвет за работа с породите Българското родопско говедо, Родопското Късорого говедо и Джерсея. От 2005 до 2009 г. е член на управителния и научния съвети на Асоциацията за развъждане на местните (автохтонни) породи в България. Има над 90 публикации, книги и учебници, в областта на селекцията, репродукцията и говедовъдството. От 2009 г. до 2017 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните, от 2010 до 2017 е Национален координатор по генетични ресурси в животновъдството на Република България. От 12 юли 2017 г. е председател на Селскостопанска академия.